Regulamin konkursu „Znajdź Złotego Zajączka LINDT”

 

POBIERZ REGULAMIN

  

 

 § I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Znajdź Złotego Zajączka LINDT” zwany dalej „Konkursem”.

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik, zwany dalej „Uczestnikiem”, powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.3. Organizatorem Konkursu, właścicielem nagród i wydającym nagrody jest Brand Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598032, posiadająca NIP 7010542539, nr REGON: 363562580 i kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od godz. 00:01 dnia 16 marca 2018 do godz. 23:59 dnia 29 marca 2018.

1.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Lindt & Sprungli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000128684, posiadającą NIP: 9510024441, nr REGON: 010483864 i kapitał zakładowy w wysokości 17.000.000,00 zł , zwanej dalej „Lindt”, oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora oraz Lindt przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Agencji Reklamowych biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
1.6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.zlotyzajaczeklindt.pl
1.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

§ II. DEFINICJE

2.1. Konkurs – Konkurs „Znajdź Złotego Zajączka LINDT” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
2.3. Strona Internetowa – strona dedykowana aktywacji konkursowej znajdująca się pod adresem: www.zlotyzajaczeklindt.pl, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy do Konkursu.
2.4. Formularz Zgłoszeniowy – formularz, poprzez który Uczestnik może wysłać swoje Zgłoszenie Konkursowe w ramach organizowanego Konkursu.
2.5. Zgłoszenie Konkursowe – dokument zawierający imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, Odpowiedź na Pytanie konkursowe oraz Zadanie Konkursowe.
2.6. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni łącznie warunki określone w § 3.1 Regulaminu.
2.7. Pytanie Konkursowe – pytanie zadawane na Stronie Internetowej dotyczące dokładnej liczby Złotych Zajączków LINDT Gold Bunny znajdujących się na materiałach graficznych ujawnianych na Stronie Internetowej lub wskazanych na Stronie Internetowej stronach partnerskich i innych mediach (w tym TV) każdego dnia w okresie trwania Konkursu .
2.8. Odpowiedź Konkursowa – odpowiedź na Pytanie Konkursowe zadane na Stronie Internetowej.
2.9. Zadanie Konkursowe – przesłanie zdjęcia i/lub opisu własnego kreatywnego pomysłu na wielkanocną kryjówkę dla czekoladowego Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny.
2.10. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w § 6.1. Regulaminu jest laureatem jednej z Nagród.
2.11. Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania opisane w treści Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym
w szczególności wyłaniająca Zwycięzców Konkursu. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

2.12. Nagroda – nagroda przyznawana po zakończeniu każdego dnia Konkursu.

 

§ III. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie spełniają łącznie wszystkie następujące warunki, z zastrzeżeniem § 1.5 Regulaminu:

a) ukończyły 18 lat,
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

4.1. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych.

4.2. Codziennie o godzinie 00:01 w dniach od 16 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. na Stronie Internetowej publikowane będzie nowe Pytanie Konkursowe.
4.3 Odpowiedź Konkursowa musi dotyczyć Pytania Konkursowego ujawnionego w dniu wysłania Zgłoszenia Konkursowego. Odpowiedź Konkursowa musi zostać przesłana w godzinach 00:01 – 23:59 każdego dnia, w którym opublikowane zostało nowe Pytanie Konkursowe.
4.4. Zadanie Konkursowe polega na:

a) przesłaniu Odpowiedzi Konkursowej polegającej na określeniu dokładnej liczby Złotych Zajączków LINDT Gold Bunny znajdujących się na materiałach graficznych ujawnianych każdego dnia trwania Konkursu na Stronie Internetowej lub wskazanych na Stronie Internetowej stronach partnerskich lub w innych media (w tym TV) oraz
b) przesłaniu Zadania Konkursowego polegającego na przesłaniu zdjęcia i/lub opisu własnego kreatywnego pomysłu na wielkanocną kryjówkę dla czekoladowego Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny. Pomysł w formie opisu i/lub zdjęcia powinien dotyczyć kryjówki dla czekoladowego Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny (tj. realnego produktu), a nie internetowej kryjówki dla grafiki Złotego Zajączka LINDT. Preferowane są zdjęcia z użyciem produktu Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny.

Spełnienie warunku opisanego w § 4.4 punkt a) Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla wzięcia udziału w Konkursie, przy czym podana wartość (liczba ukrytych zajączków) musi być prawidłowa, aby praca nadesłana zgodnie z § 4.4 punkt b) Regulaminu została zakwalifikowana do Konkursu przez Komisję Konkursową. Niespełnienie warunku opisanego w § 4.4 punkt a) Regulaminu, w tym polegające na wskazaniu nieprawidłowej liczby Złotego Zajączka LINDT Gold Bunny powoduje niezakwalifikowanie Zgłoszenia do Konkursu.

4.5. Pełne Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać zarówno Odpowiedź konkursową, jak i Zadanie Konkursowe.
4.6. Zgłoszenia Konkursowego można dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej. Po przesłaniu Zgłoszenia Konkursowego Uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego.
4.7. Zgłoszenie Konkursowe zatwierdza Komisja Konkursowa.
4.8. Zadanie Konkursowe musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawa, i w szczególności:

 • Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię, ani honor innej osoby;
 • Zadanie Konkursowe nie może zachęcać do dyskryminacji lub nienawiści wobec osoby lub osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę lub wyznanie;

 • Zadanie Konkursowe nie może stanowić groźby wobec osoby lub grupy osób;

 • Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści natury pornograficznej, pedofilskiej, ani innych treści naruszających zasady moralności;

 • Zadanie Konkursowe nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa, aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych lub zbrodni wobec ludzkości;

 • Zadanie Konkursowe nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;

 • Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści natury politycznej;

 • Zadanie Konkursowe nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw do znaków towarowych lub chronionych symboli, praw autorskich, ani praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek za wyłączeniem marki LINDT, wizerunków lub nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;

 • Zadanie Konkursowe nie może zawierać wizerunku, ani żadnych innych danych osobowych osób trzecich, chyba że Uczestnik dostarczy Organizatorowi pisemną zgodę na udostępnienie przez Organizatora lub Lindt wizerunku tej osoby na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przed otrzymaniem Nagrody.

 • Zadanie Konkursowe nie może promować działań lub produktów konkurencyjnych w stosunku do Lindt.

4.9. Zadanie Konkursowe może zawierać nawiązanie do produktów marki LINDT Gold Bunny.

 

§ V. NAGRODY

5.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie łącznie 140 Nagród dla Zwycięzców Konkursu (tj. przyznanych zostanie po 10 nagród w każdym dniu trwania Konkursu).
5.2. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na żadną inną formę gratyfikacji.
5.3. Nagrodami w Konkursie są zestawy Złotych Zajączków Lindt Gold Bunny o wartości 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) brutto każdy zestaw.
5.4. Wysyłka Nagród nastąpi w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia wyników każdego dnia Konkursu.
5.5. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

 

§ VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

6.1. Dzień po zakończeniu każdego dnia Konkursu Komisja Konkursowa wybierze 10 zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń Konkursowych. Wybierając zwycięskie Zgłoszenie Konkursowe, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • Poprawność Odpowiedzi Konkursowej;

 • Zgodność Zadania Konkursowego z tematyką Konkursu;

 • Kreatywność Zadania Konkursowego;

 • Oryginalność Zadania Konkursowego ;

6.2. Ogłoszenie wyników każdego dnia trwania Konkursu nastąpi o godz. 18.00 dnia następnego.
6.3. Prawidłowe Odpowiedzi na Pytania konkursowe oraz imiona Zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.
6.4. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową na zawarty w ich Zgłoszeniach Konkursowych adres e-mail.
6.5. W celu odebrania Nagrody Uczestnik musi zastosować się do instrukcji, zwanej dalej „Instrukcją”, podanej w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6.4 Regulaminu, zwanym dalej „Zawiadomieniem”, podając wszystkie informacje wskazane w Zawiadomieniu w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
6.6. W przypadku braku odpowiedzi Zwycięzcy na Zawiadomienie w terminie określonym w § 6.5 Regulaminu lub w przypadku niepodania wszystkich danych wskazanych w Zawiadomieniu, Nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę wybranego przez Komisję Konkursową.
6.7. Organizator zobowiązuje się ustanowić na rzecz Zwycięzców dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

§ VII. DANE OSOBOWE

7.1. W związku z prowadzeniem Konkursu, od każdego Uczestnika, który przystąpi do Konkursu będą zbierane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wizerunek, jeśli zostanie utrwalony w Zadaniu Konkursowym.
7.2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Zwycięzców Konkursu zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer PESEL lub NIP, numer dowodu osobistego oraz organ wydający dowód, numer telefonu oraz wizerunek, jeśli zostanie utrwalony w Zadaniu Konkursowym.
7.3. Dane osobowe Uczestników zbierane będą poprzez wypełnienie przez Uczestnika stosownego formularza na Stronie Internetowej, na której to Stronie Internetowej Uczestnik będzie miał możliwość wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora i Lindt w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Organizatorem poprzez zaznaczenie przygotowanego w tym celu pola (tzw. „checkboxa”) na Stronie Internetowej – zgoda ta jest dobrowolna i nie jest konieczna dla wzięcia udziału w Konkursie.
7.4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, który będzie je przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym w związku ze złożonymi reklamacjami, dokonania wyboru i ogłoszenia Zwycięzców, wydawania Nagród, dokonania rozliczeń podatkowych oraz opublikowania Zadań Konkursowych na Stronie Internetowej oraz na portalach społecznościowych Lindt w celu promocji i reklamy produktów Lindt. Organizator może powierzyć ich przetwarzanie zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)
7.5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
i usuwania. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr. 133. PozPpoz. 883 922 ze zm.).

7.6. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

§ VIII. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i Lindt, bez wynagrodzenia, licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego Zadania Konkursowego, stanowiącego utwór na terytorium całego świata w zakresie promocji i reklamy produktów Lindt.
8.2 Jeżeli udzielenie licencji do Zadania Konkursowego, w zakresie określonym powyżej, wymagałoby dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych – Uczestnik podejmie niezwłocznie takie czynności, bez dodatkowego wynagrodzenia.
8.3. Uczestnik oświadcza, że Zadanie Konkursowe jest jego autorskim, indywidualnym pomysłem, nie narusza praw osób trzecich, ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

§ IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Znajdź Złotego Zajączka LINDT” lub drogą mailową na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9.2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Znajdź Złotego Zajączka LINDT”;
b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji;
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego (w przypadku reklamacji pisemnej).

9.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
9.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
9.5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
9.6. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
9.7. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
10.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.